Juho ja Anna Javanaisen sukuseura r.y:n säännöt 10.2.1997

Yhdistyksen nimi on Juho ja Anna Javanaisen sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Joutsan kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on

1)      ylläpitää yhteyttä Javanaisten suvun jäsenten välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa,

2)      edistää sukututkimusta sekä

3)      lujittaa sukuhaaran ja sukunimen tuntoa jäsenissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii, järjestää ja säilyttää tietoja, kirjallisia kuvauksia ja valokuvia sekä muuta kuva-aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista ja mahdollisuuksien mukaan kokoaa ja tallentaa suvun muistoesineitä sekä järjestää esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muuta samanlaista toimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Juho ja Anna Javanaisen sukuun kuuluva samoin kuin myös jokainen joka on tai on ollut avioliitossa tai avioliiton kaltaisessa suhteessa mainittuun sukuun kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön kanssa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Jokaisen yhdistyksen jäsenen täydellinen nimi ja ammatti samoin kuin muutkin tarpeelliset tiedot merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa siinä järjestyksessä kuin yhdistyslaissa säädetään.

Erikoisesti ansioituneen jäsenen yhdistys voi valita kunniajäsenekseen. Kunniajäsen valitaan sukuseuran esimiehen ja hallituksen yhteisestä ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistyksen hallitukselle perheessään tapahtuneista muutoksista kuten syntymästä, avioliitosta ja muista merkkitapauksista sekä kuolemantapauksesta.

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä varsinaisille jäsenille valitut henkilökohtaiset varamiehet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan aloitteesta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä kaksi (2) muuta jäsentä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee paitsi vaalissa arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

Yhdistys voi valita siihen sopivaksi katsotun jäsenensä sukuseuran esimieheksi. Sukuseuran esimies, jonka vaali toimitetaan vuosikokouksessa, valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu, kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu asialistoineen on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjeellä jäsenille. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan hallituksen harkinnan mukaan joko kirjeellä tai ilmoittamalla sanomalehdissä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuun aikana hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä ajankohtana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti, erityisesti ilmoitettua asiaa varten, sitä pyytää.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee paitsi vaalissa arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)      esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,

2)      päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta,

3)      päätetään jäsenmaksun suuruudesta,

4)      valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet,

5)      valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa,

6)      esitetään hallituksen selostus suvun keskuudessa edellisen vuosikokouksen jälkeisenä aikana sattuneista tärkeimmistä tapauksista sekä niistä toimenpiteistä, joihin hallitus yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi on ryhtynyt ja

7)      käsitellään muita hallituksen, sukuseuran esimiehen tai yhdistyksen jäsenen tekemiä ehdotuksia.

Yhdistyksen jäsenen vuosikokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat on esitettävä hallitukselle 14 vuorokautta ennen kokousta.

10§

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan koolle joka neljäs vuosi touko-elokuun aikana pidettävään sukukokoukseen. Sukukokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille sanomalehdessä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Sukuseuran esimies avaa sukukokouksen ja toimii sen puheenjohtajana. Jollei esimiestä ole valittu tai hän ei ole läsnä, niin kokouksen avaa ja puhetta johtaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)      esitetään hallituksen selostus tärkeimmistä suvun piirissä edellisen sukukokouksen jälkeisenä aikana sattuneista tapauksista sekä lausutaan muistosanat manan majalle menneistä suvun jäsenistä,

2)      keskustellaan niistä toimenpiteistä, joihin suvun keskuudessa sattuneet tapaukset ehkä antavat aihetta ja päätetään mitä evästyksiä yhdistyksen hallitukselle ja vuosikokoukselle siinä suhteessa on annettava,

3)      esitetään selostus niistä tuloksista, joita yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi on saavutettu ja mikäli mahdollista tutustutaan niihin ja

4)      neuvotellaan ja keskustellaan muista sukuseuran esimiehen, yhdistyksen hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kokoukselle esittämistä asioista

11§

Jäsenmaksuilla, lahjoituksilla tai muilla tavoin saadut varat yhdistys käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Milloin testamentissa tai lahjoitusta tehtäessä on yhdistyksen tulevien varojen käytöstä annettu määräyksiä tai yhdistyksen vuosikokous siitä päättää, niin tehtyjä määräyksiä ja päätöksiä noudatettakoon.

12§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksissa ja yhdistys voidaan purkaa, kun vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamispäätöksen tehneen vuosikokouksen päättämällä tavalla. Kokouskutsussa on oltava ehdotus varojen käytöstä.