1. Sukupolvi 2. Sukupolvi 3. Sukupolvi 4. Sukupolvi 5. Sukupolvi 6. Sukupolvi
Mikko Javanainen †
Eva Javanainen
Johannes Javanainen †
Varpu Javanainen
Jouko Javanainen †
Liisa Javanainen
Pirjo Jokinen
Ismo Jokinen
Ari Jokinen
Annamaija Jokinen
Ville Jokinen
Irma Härkönen
Matti Härkönen
Aira Ikonen
Pentti Ikonen
Jari Ikonen
Silja Ikonen
Eriika Ikonen
Nina Häkkinen
Tuomas Häkkinen
Jasper Häkkinen
Oliver Häkkinen
Mikael Häkkinen
Asko Härkönen
Anna-Liisa Härkönen
Kaino Javanainen †
Raili Javanainen
Timo Javanainen
Heli Javanainen
Jasper Javanainen
Tiina Nenonen
Jari Nenonen
Noora Nenonen
Niko Nenonen
Tuomo Javanainen
Jorma Javanainen
Aila Javanainen
Tarja Potila
Jarmo Potila
Outi Potila
Elli Potila
Emilia Potila
Olli Potila
Tero Javanainen
Satu Javanainen
Mikko Javanainen
Santeri Javanainen
Veikko Javanainen †
Saimi Javanainen
Jaana Nikunen †
(Pekka Nikunen)
Valtteri Nikunen
Verneri Nikunen
Esko Aittomäki
Anna Silvennoinen †
Eero Silvennoinen
Kaarina Toivonen
Reijo Toivonen
Anna-Maria Toivonen
Janne Toivonen
Ester Toivonen
Arto Silvennoinen
Raija Silvennoinen
Juha-Pekka Silvennoinen
Paula Silvennoinen
Janika Silvennoinen
Lassi Silvennoinen
Matti Silvennoinen
Taru Silvennoinen
Neea Silvennoinen
Ossi Silvennoinen
Leena Silvennoinen
Pasi Silvennoinen
Tanja
Santtu Silvennoinen
Topias Javanainen †
Kerttu Javanainen
Eeva-Kaisu Salonen
Erkki Salonen
Kaisu Treiman
Tea Treiman
Mikko Salonen
Susanna Porevuo
Toivo Javanainen
Ritva Javanainen
Marika Javanainen
Terho Puustinen
Aino Puustinen
Siiri Puustinen
Kerttu Puustinen
Juha Javanainen
Anna Wiksten
Timo Javanainen
Hanna-Kaisa Javanainen
Topias Javanainen
Tuuli Javanainen
Pirkko Hemmilä
Seppo Kouvonen
Ville Hemmilä
Stina Hemmilä
Verneri Hemmilä
Saku Hemmilä
Petteri Hemmilä
Noora Mahlavuori
Oona Hemmilä
Eemeli Hemmilä
Helvi Mielikäinen †
Eero Mielikäinen
Esko Mielikäinen
Seija Mielikäinen
Tarja Mielikäinen
Sipi Mielikäinen
Tanja Mielikäinen
Aino Mielikäinen
Siiri Mielikäinen
Eero Mielikäinen
Jussi Mielikäinen
Venla Pietarinen
Pekka Mielikäinen
Helinä Mielikäinen †
Pekka Mielikäinen †
Ulla Mielikäinen
Teemu Piirainen
Angelika Piirainen
Heidi Mielikäinen
Eeva-Maija Rasanen
Erkki Rasanen
Pekka Rasanen
Miia Rasanen
Eetu Rasanen
Lotta-Emilia Rasanen
Kerttu-Maria Rasanen
Hanna Tynkkynen
Mika Tynkkynen
Max Tynkkynen
Reino Javanainen †
Vieno Javanainen
Kyllikki Bikowski
Bodo Bikowski
Ahti Javanainen
Ritva Javanainen
Ilkka Javanainen
Hanna-Leena Javanainen
Amanda Javanainen
Pekka Javanainen
Mariaana Javanainen
Miia Javanainen
Mark Granath
Mona Granath
Max Granath
Teija Hyvärinen
Mikko Hyvärinen
Elsa Hyvärinen
Eetu Hyvärinen
Eini Hyvärinen
Tomi Javanainen
Heidi Javanainen
Heljä Javanainen
Tuomo Javanainen
Aimo Javanainen †
Elna Javanainen
Kyösti Javanainen
Raija Javanainen
Ari Javanainen
Sinikka
Jani Javanainen
Kaija Akkanen
Keijo Javanainen
Riitta
Pirjo Javanainen
Niina Javanainen
Katja Javanainen
Juho Javanainen †
Anni Javanainen
Vilho Javanainen †
Kaisa Javanainen
Toivo Javanainen †
Matti Javanainen †
Ida Javanainen
Maire Nummivuo †
Matti Nummivuo
Eero Javanainen
Helena Javanainen
Inkeri Javanainen
Immo Javanainen
Yrjö Javanainen †
Topias Javanainen †
Pekka Javanainen †
Miina Javanainen
Martta Kosonen †
Vilho Kosonen
Kaarina Salo
Vesa Salo
Petteri Salo
Ville-Veikko Salo
Niina
Matti Kosonen
Anna Kosonen
Reetta Kosonen
Pekka Kosonen
Merja Savanger
Arvo Javanainen †
Tuula Javanainen
Jussi Javanainen
Johanna Laine
Tilta Javanainen
Ahti Javanainen
Vilkku Javanainen
Leena Javanainen
Esa Patjas
Julia Patjas
Eino Javanainen
Pirkko Javanainen
Päivi Laakso
Vesa Laakso
Anne-Mari Laakso
Petteri Laakso
Roope Laakso †
Aino-Kaisa Laakso
Teppo Javanainen
Tuija Javanainen
Laura Javanainen
Toini Helin
Seija Klockars
Taisto Javanainen
Maire Javanainen
Vesa Javanainen
Antti Javanainen †
Martta Javanainen